ลงนามถวายพระพร โครงการพระราชดำริ ติดต่อหน่วย   

หน้าแรก ประวัติ ภารกิจ แผนงานหลัก การจัด  ที่ตั้ง ผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงาน  
ตราสัญลักษณ์โครงการ ๘๔ พรรษา
ผู้บังคับหน่วย
เชื่อมโยง
ส่วนราชการอื่น
จ.ยะลา
กอ.รมน.
สำนักข่าวอิศรา
อื่นๆ

 

Untitled Document

ผลการปฏิบัติงานปี 54

 

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ประจำปี 2554  

1 สร้างทางผิวจราจร Cape seal
2 ถนน คสล. โรงเรียนอาสินศึกษา
3 ถนน คสล. ลุกมานนุลฮากีม
4 ถนน คสล. โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
5 ถนน คสล. โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา
6 ถนน คสล. โรงเรียนบ้านตาชี
7 ถนน คสล. โรงเรียนบ้านตันหยง

 

 

 


 

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ประจำปี 2554

 

1 ลอกคลองลีตอ ช่วงที่ 2
2 ขุดลอกคลอง บ้านลากอ

 

งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2554

 

1 การสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ.ลีตอ
2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(เลี้ยงปลา) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
4 สร้างสนามเด็กเล่น บ.อาเส็น ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ(จักสานไม้ไผ่) บ.ปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ(เฟอร์นิเจอร์) บ.ตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
7 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ(ข้าวกล้องซ้อมมือ) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
8 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ(น้ำยาล้างจานและแชมพู) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
9 จัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างบูรณะมัสยิด บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
10 สร้างลานกีฬา บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
11 พัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง บ.ตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
12 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(กวนอาซูรอ) บ.ปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
13 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(ถือศีลอด) บ.ตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
14 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(อีดิลอัฎฮา) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
15 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(อีดิลฟิตรี) บ.ซีเซะ ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
16 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(เมาว์ลิด) บ.บาโย ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
17 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ(ปลาส้ม) บ.อาเส็น ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
18 พัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง บ.ยะหา ม.2 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
19 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(สุนัตหมู่) บ.ลากอ ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
20 สนับสนุนการจัดกิจกรรม(กวนอาซูรอ) บ.อาเส็น ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
21 สนับสนุนการจัดงาน/ประกวด/แข่งขัน บ.อาเส็น ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
22 ชุมนุมเยาวชน(ลูกเสือ) บ.ซีเซะ ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
23 การสร้างหอกระจายข่าว บ.ลากอ ม4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
 
งานเกษตรผสมผสาน ประจำปี 2553

 

1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.ลากอ ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.อาเส็น ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.ปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
4 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.ตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
5 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.ซีเซะ ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
6 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย บ.บาโย ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
7 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.ปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
8 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.ตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
9 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
10 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.ซีเซะ ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
11 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.บาโย ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
12 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.ลากอ ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
13 ส่งเสริมการปลูก/สร้างสวนป่า บ.อาเส็น ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
14 ฝึกอบรมความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
15 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเกษตร บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
16 สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเกษตร(เห็ด) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
17 การสาธิตด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก(ไก่) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
18 การสาธิตด้านการเลี้ยงโค บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
19 การสาธิตด้านการเลี้ยงแพะแกะ(แพะ) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
20 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย(หมัก) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
21 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย(EM) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
22 การสาธิตด้านพืชไร่(ข้าว) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
23 การสาธิตด้านสัตว์น้ำ(ปลาดุก) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
24 การสาธิตด้านพืชผัก(สวนครัว) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
25 การสาธิตด้านไม้ผล-ไม้ยืนต้น(ไม้ผล) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
26 การสาธิตด้านพืชไร่(ยางพารา) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
27 จัดหาอุปกรณ์เพื่อการเกษตร บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
28 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
29 สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเกษตร(ที่พัก) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
30 สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเกษตร(อาคาร) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
31 สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเกษตร(ห้องน้ำ) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
32 ส่งเสริมโครงการเกษตรผสมผสาน(ป้าย) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
33 สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเกษตร(ขุดสระ) บ.ลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

 

จัดทำโดย
ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศฯ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โทร.073 201 116